Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

Federacja Eksporterów Polskiego Puchu i Pierza z siedzibą w Bilczy k/Kielc 26-026.

§ 1

Nazwa Stowarzyszenia, teren działania, siedziba, statut prawny.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Federacja Eksporterów Polskiego Puchu i Pierza” zwane dalej Federacją.
2. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej – siedziba władz w Bilczy k/Kielc.
3. Federacja współpracować może z innymi stowarzyszeniami, organizacjami i zrzeszeniami oraz być członkiem organizacji międzynarodowych o ile nie narusza to umów międzynarodowych, których sygnatariuszem jest RP.

§ 2

I. Cele i postanowienia
1. Ochrona interesów branżowych
2. Popularyzacja wiedzy fachowej w zakresie pierzarstwa
3. Promocja polskiego puchu i pierza na rynkach międzynarodowych
II. Sposoby realizacji zadań Stowarzyszenia
1. Wspólne działania reklamowe
2. Pomoc informacyjno-prawna dla członków Federacji
3. Wymiana doświadczeń
4. Troska o dobre imię polskiego pierzarstwa
5. Podnoszenie jakości puchu i pierza

§ 3

Członkostwo Stowarzyszenia
1. Członkiem Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne zainteresowane celami określonymi w § 2. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba zasłużona dla Federacji – status członka honorowego uzyskuje uchwała Zgromadzenia Ogólnego. Warunkiem przyjęcia zwykłego członka jest rekomendacja pisemna dwóch członków.
2. Przyjęcia dokonuje Zarząd po wpłaceniu jednorazowego wpisowego /nie podlega zwrotowi/ ustalonego przez Zgromadzenie Ogólne. Przewodniczący zawiadamia pozostałych członków o przyjęciu nowego członka. Na wniosek dwóch dotychczasowych członków lub zainteresowanego na najbliższym Zgromadzeniu może być głosowana kwestia odmowy przyjęcia tegoż członka niezaakceptowanego przez Zarząd. Zwykła większość głosów Zgromadzenia może podjąć uchwałę zmieniającą decyzję Zarządu.

§ 4

Ustanie członkostwa
1. Dobrowolne wystąpienie z Federacji,
2. Skreślenie uchwałą Zgromadzenia Ogólnego podjętą większością 2/3 głosów przy minimum 50% obecności – w przypadku nie przestrzegania zasad statutowych Federacji lub działania na szkodę Federacji/Stowarzyszenia/.

§ 5

Prawa i obowiązki członków
1. Każdy członek Federacji ma takie same prawa i jeden głos stanowiący.
2. Każdy członek Federacji ma prawo do biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Federacji i obowiązek regularnego płacenia składek.
3. Każdy członek Federacji ma prawo do uczestniczenia w zebraniach, odczytach i konferencjach organizowanych przez Federację oraz do korzystania z pomocy Federacji.
4. Obowiązkiem członków Federacji jest przestrzeganie statutu oraz aktywny udział w pracach Federacji.

§ 6

Organy władzy Federacji
1. Ogólne Zgromadzenie odbywające się w zależności od potrzeb na wniosek Zarządu lub dwóch członków Federacji. Ogólne Zgromadzenie musi się odbyć przynajmniej raz w roku.
2. Zarząd – Przewodniczący i dwóch Wiceprzewodniczących
3. Komisja rewizyjna – trzy osoby

§ 7

Ogólne Zgromadzenie jest najwyższą władzą. Uchwały podejmowane są większością głosów o ile nie przewidziano większości kwalifikacyjnej. Uchwały Zgromadzenia nie mogą w niczym naruszać prawnej i ekonomicznej niezależności członków. Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego w szczególności należy:
- określenie głównych kierunków działania,
- uchwalanie statutu i jego zmian,
- ustalanie wysokości składek członkowskich oraz kwot wpisowych,
- rozpatrywanie wniosków Zarządu oraz składanie odwołań od decyzji Zarządu,
- rozpatrywanie postulatów zgłoszonych przez członków Federacji,
- ostateczne rozpatrywanie sporów między członkami Federacji,
- podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady,
- dokonywanie wyboru władz oraz udzielanie absolutorium Zarządowi.

§ 8

Zarząd pełni swoje funkcje honorowo przez okres kadencji trwający trzy lata i ulegający przedłużeniu do najbliższego Zgromadzenia Ogólnego.
Przewodniczący wybierany jest w głosowaniu tajnym większością zwykłą przy minimum 50% obecności członków – podobnie obaj Wiceprzewodniczący.
Do kompetencji Zarządu należy:
- realizowanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego,
- bieżące kierowanie działaniami Federacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
- rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami – od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego,
- podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych stosownie do zaleceń Zgromadzenia Ogólnego.

Komisja rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej /uchwały zapadają większością głosów/. Do kompetencji komisji należy ocena merytorycznej i finansowej działalności Federacji oraz Zarządu. Przedmiotowa ocena powinna być dokonywana przynajmniej raz do roku. Członków komisji rewizyjnej wybiera Zgromadzenie Ogólne na takich samych zasadach jak Zarząd.

§ 9

Uzyskanie środków finansowych przez Federację następuje poprzez:
- wpisowe,
- składki,
- jednorazowe dotacje.
Federacja nie prowadzi działalności gospodarczej we własnym imieniu.

§ 10

Zmiany statutu i rozwiązanie Federacji mogą być uchwalone większości 2/3 głosów przy minimum 50% obecności członków podczas Zgromadzenia Ogólnego.


Bilcza, dn. 10.04.2001.